Rutiner for varsling i Norges Squashforbund

Basert på rutiner for varsling i Norges Idrettsforbund.
Oppdatert 20.11.19

I Norges Squashforbund (NSqF) ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre
verdier, svekker NSqF’s omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold. Varslingsrutinene gjelder
for ansatte i NSqF, for alle medlemmer i klubber tilsluttet NSqF og for eksterne varslere.

Hvordan og til hvem varsler jeg?

Varselet skal i utgangspunktet gå til det nærmeste organisasjonsleddet saken gjelder, det vil si
klubbstyre, regionstyret eller forbundsstyret. Dersom du oppfatter leder eller sentrale
styremedlemmer i nærmeste ledd som involvert i forholdene du ønsker å varsle om, kan du varsle
til neste ledd i stedet.
Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med klubbledelsen, kan du kontakte:
Generalsekretær Tord Bakke Arvesen
Tlf: 98655268
Epost: tord.bakkearvesen@nifidrett.no

Hva bør et varsel inneholde?

Et varsel bør inneholde ditt fulle navn, med mindre du velger å være anonym. Du bør beskrive
grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Dette kan være hva du har sett, opplevd eller
observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi
gjerne også informasjon om tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og
hvem som for øvrig er kjent med forholdet det varsles om (for eksempel vitner).
Et varsel fra en ansatt skal være forsvarlig. Det betyr at det stilles krav til en arbeidstakers
fremgangsmåte ved varselet og at det ikke kan varsles om åpenbart feilaktige forhold, eller varsle
for å skade.

Hvordan skal varsler håndteres?

Norges Squashforbund følger Norges Idrettsforbunds prinsipper ved håndtering av varsler:

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse.
 • Alle varsler skal tas alvorlig.
 • Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken.
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det eventuelt er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym.

Hva er normal saksgang når et varsel mottas?

1. Mottaker skal snarest mulig foreta undersøkelse av varselet og iverksette egnede
tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i
hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. NSqF
anbefaler at det oppnevnes to nøytrale saksansvarlige som får i oppgave å innhente
informasjon og snakke med de berørte. Dersom det ikke er mulig å finne nøytrale
saksansvarlige kan man søke bistand fra neste organisasjonsledd. Idrettskretsene kan
være en god ressurs med tanke på råd om hvordan håndtere et varsel.

2. Varsler skal gis mulighet til å legge fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å
la seg bistå av en tillitsperson.

3. Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak skal den/ de det blir
varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få
muligheten til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om skal få
anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til.

4. I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er
varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet.

5. Dersom det er vitner i saken skal disse kontaktes med mindre det er enighet mellom
varsler og den det er varslet om.

6. Etter undersøkelsene er avsluttet skal de som behandlet varselet gi en skriftlig
redegjørelse til styret, som så tar en endelig beslutning basert på dette. Dersom det
foreligger kritikkverdige forhold, må styret beslutte hva som er riktig konsekvens og
følge dette opp med en eventuell politianmeldelse og anmeldelse til NIFs
domsutvalg. I de tilfellene hvor det behandlende organisasjonsleddet mener
forholdene er av sånn art at de må anmeldes videre, må idrettskretsen kobles inn for
rådgivning.

7. Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de
involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er
funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med
varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om.
Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er
varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har
vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i
utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende.

8. De som har behandlet varselet skal utarbeide en logg i alle saker som de mottar. I
loggen skal det fremgå om saken ble behandlet, hvordan den ble behandlet, hvem
som deltok og resultatet av varslingen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres
og lagres som fortrolig på betryggende måte.

9. Dersom man mener varselet ikke ble behandlet godt nok av nærmeste
organisasjonsledd kan man be om en vurdering av neste organisasjonsledd.

Hva kan du varsle om?

Eksempler på hva det kan varsles om er:

 • Brudd på alminnelig lovgivning
 • Mobbing, trakassering og diskriminering
 • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
 • Rusmisbruk
 • Andre kritikkverdige forhold